Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 14. Zákazník  pri preberaní tovaru kontroluje či je tovar v poriadku. Ak tovar neje v poriadku spíše zavadí na mieste s dopravcov.

Kontakt: 

Peter Dubovec 

pecedubovec@pecedubovec.sk

Kachliarské práce

0904 174 196

ESHOP

0911 023 242

Na Pleš 349/8

Lietavská Lučka 01311

Číslo živn.registra: 511-19670, okresný úrad Žilina, IČO: 40741397 , DIČ : 1032837311 .

Obchodné podmienky MO

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu – maloobchod

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) jePeter Dubovec Na Pleš 349/8Lietavská Lučka 01311

  Číslo živn.registra: 511-19670, okresný úrad Žilina, IČO: 40741397 , DIČ : 1032837311 .

 2. Predávajúcim je
  1. Peter Dubovec Na Pleš 349/8Lietavská Lučka 01311Číslo živn.registra: 511-19670, okresný úrad Žilina, IČO: 40741397 , DIČ : 1032837311 .
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.pecedubovec.sk je ZOP plus, s.r.o., so sídlom Nám. Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  2. platba pri osobnom prevzatí na predajni
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
   1. kuriérskej spoločnosti PaletExpress, s.r.o. so sídlom na adrese Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen,
   2. osobne na maloobchodnej predajni v sídle spoločnosti.

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry, prostredníctvom platobných brán alebo pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) si za dopravné účtujeme:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou PaletExpress s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu:
   1. objednávka s hmotnosťou do 10 kg – 3,75 € bez DPH,
   2. objednávka s hmotnosťou od 10,01 kg do 30 kg – 4,25 € bez DPH,
   3. objednávka s hmotnosťou od 30,01 kg do 100 kg – 15,00 € bez DPH,
   4. objednávka s hmotnosťou od 100,01 kg do 300 kg – 30,00 € bez DPH
   5. objednávka s hmotnosťou nad 300 kg – INDIVIDUÁLNE dohodou
  2. osobný odber na maloobchodnej predajni v sídle spoločnosti – 0,00 €
 2. Pri tovare expedovanom na EURO paletách je nutné, aby zákazník túto paletu vrátil späť buď prepravnej spoločnosti alebo predávajúcemu, v opačnom prípade mu bude do ceny objednávky zaúčtovaná aj cena za tieto palety.
 3. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
 4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny dopravy v závislosti od typu a povahy výrobku.
 6. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly – v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. marca 2017.

 

    Dohoda o vyhotovení diela na zákazku podľa Ob. zákonníka a iné zmluvné dojednania.

 

I.Zmluvné strany

Zhotoviteľ:                                                             Zákazník  (trvalý pobyt) :

Peter Dubovec                                                      Meno, Priezvisko :

Na Pleš 349/8 Lietavská Lúčka                         Telefón:                           email:

www.pecedubovec.sk                                          Realizácia v mieste: 

PSČ: 013 11

IČO: 40741397

Tel:0904174196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               II. Predmet  zmluvy

Po osobnej obhliadke, alebo na základe iných dokladov si zákazník objednáva u dodávateľa zhotovenie tohto diela (vyhradzujeme si právo na niektoré zmeny v projekte – v kresliacom programe, ako napríklad, že v počítačovom nákrese nemusia byť dokonale nakreslené nerovné steny, nesúhlas oblín, kachlice, ktoré zatiaľ programe kreslíme len na strih, môžu byť do dohode so zákazníkom aj na väzbu, resp. iné drobné zmeny – každá stavba je originál):

Stavba originál zahradny sporak s krbom a kominom viď. podľa projektu,

III.Dohodnutá suma a platobné podmienky na uvedené dielo

 1. a) Komplet suma v hodnote:  Eur slovom      Eur

(Ceny sú stanovené dohodou, nedodávame rozpis materiálu.  Uvedená suma je konečná, pri dodržaní prác podľa dohody nebude zvýšená.)

 1. b) Zákazník uhradí na dielo zálohuvu predfakturu v sume: v percentách v hotovosti.
 2. c) Dielo sa začne realizovať do 90 dní, odo dňa podpisu obidvoma zmluvnými stranami (aj dodanej zálohy) +/- 5 dní. Dodávateľ oznámi zákazníkovi začiatok nástupu zhotovenie diela v dostatočnom predstihu.
 3. d) V prípade nedodržania termínu nástupu dodávateľa, zákazník môže od dodávateľa požadovať zľavu vo výške 0,1% za každý deň omeškania z dohodnutej sumy. Zákazník nemá právo si nárokovať iné náhrady v prípade omeškania sa dodávateľom s uvedeným dielom, ale len tie náhrady, ktoré sú uvedené v tomto odstavci. Prípadné iné náhrady musia byť obidvoma stranami riešené Dodatkom k tejto Dohode.
 4. e) Cena za dielo bude v plnej výške vyplatená zákazníkom v hotovosti pracovníkom dodávateľa, ktorí budú uvedené dielo budú zhotovovať a to:

                v nástupe               65% z uvedenej sumy          (bude zaokrúhlene, výsledná suma bude vždy rovná komplet sume)

                cca 1/2 stavby       25% z uvedenej sumy          (bude zaokrúhlene, výsledná suma bude vždy rovná komplet sume)

                pri ukončení diela                10% z uvedenej sumy          (bude zaokrúhlene, výsledná suma bude vždy rovná komplet sume)

 1. f) Vedenie firmy v tomto prípade nemusí byť pri preberaní diela, financií a podobne, pracovníci majú týmto plnú moc od začatia prác až po odovzdanie diela. Ak by zákazník namietal, že chce osobne predať financie – či prevzatie diela od vedeniu firmy (môže prísť konateľ, majster, alebo úradný pracovník, tj. záleží kto bude v danom čase voľný), zákazník uhradí v hotovosti paušálnu čiastku vo výške 100.-Eur, (bez ohľadu na vzdialenosť km)
 2. g) Na uvedené platby Vám bude vystavený príjmový doklad o prijatí sumy. Príjmový doklad bude slúžiť ako podklad na vystavenie faktúry a dátum jeho vystavenia bude považovaný za deň odovzdania (prevzatia) diela. Záruka na uvedené dielo je podmienená splatením komplet sumy a prevzatím diela. Záruka začne dňom prevzatia diela a trvá 24 mesiacov. V prípade reklamácie sa zaväzujeme závadu odstrániť do 3-troch mesiacov, pri závade, ktorá by ovplyvňovala funkčnosť výrobku do 1-dného mesiaca.

IV.Čas trvania prác

Uvedené dielo bude zrealizované do: 20 dní od začatia prác, pri dennej práci pracovníkov 8 hodín denne. Dielo bude zhotovené dvomi pracovníkmi dodávateľa. V prípade, že dielo bude trvať menej dní, ako je udané v tomto odstavci cena stále zostáva nezmenená. Uvedené dni na realizáciu nemusia byť presné, je to náš orientačný odhad.

V.Zákazník

 1. a) Zákazník neposkytne ubytovanie na svoje náklady (V prípade ubytovania na samotnej stavbe v zimnom čase chceme pre pracovníkov primerané podmienky, ako zateplenú izbu, vodu …)
 2. b) Zákazník neposkytne stravu (raňajky, obed, večeru) na svoje náklady
 1. c) Odporúča sa fyzická prítomnosť zákazníka  hlavne pri nástupe , kde zákazník je povinný si prebrať tovar, kde odsúhlasí svoj typ kachle, farbu glazúry, kovanie a iné, ale aj počas zhotovenia diela vzhľadom k tomu, že môže dôjsť k doplňujúcim požiadavkám na materiál, resp. požiadavkám na doplňujúce práce. Každá zmena v rozsahu prác uvedených v článku II. tejto Dohody musí byť obojstranne odsúhlasená. Túto zmenu dohodne zákazník s vedením firmy ešte v čase prác. Zákazník môže byť prítomný pri realizácii.

Zákazník je taktiež povinný zabezpečiť na uvedenej stavbe vodu, elektriku (220V), WC, a miestnosť, v ktorej by sa pracovalo v zimnom období, musí byť zateplená.

 1. d) Zákazník má právo zastaviť práce, ak je porušený niektorý bod z tejto dohody, alebo dielo nezodpovedá v dohodnutom projekte (v opačnom prípade je to automatický kladný súhlas, že zákazník súhlasí po vzhľadovej – estetickej stránke, či veľkosti výrobku. Netýka sa skrytých závad – či technického charakteru). Prípadné námietky ku vzhľadu, resp. veľkosti diela, resp. iných skutočností musia byť dodávateľovi oznámené v priebehu zhotovenia diela.
 2. e) Zákazník nemá právo si napr. uplatňovať dokončenie stavby tým, že mu po prácach vybielime krb, či výrobok, alebo steny okolo diela, napojenie výmenníka na radiátory. Výmenník na radiátory – najväčší prípustný tlak-1,8 bar (ATP), musia napojiť kúrenárske firmy, najlepšie je v čase našich prác, tj. cca na 2 – 3-tí deň od začatia našich prác – treba sa dohodnúť s našimi pracovníkmi osobne. Podobné toto platí i pre iné úpravy, napríklad drevené obloženie, drobné dokončenia, ktoré nie sú v kompetencii prác dodávateľa a pod. Zákazník, ak by si chcel uplatniť iné náklady, tieto musia byť vopred dohodnuté, a odsúhlasené oboma stranami.
 3. f) V prípade ak dôjde k bezdôvodnému odstúpeniu od zmluvy zo strany zákazníka, je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 333.-Eur.

VI.Dodávateľ

 1. a) Dodávateľ má právo zastaviť práce, ak je porušený niektorý bod z tejto dohody.
 2. b) Dodávateľ uskutočňuje uvedené práce klasickou ručnou metódou (pri stavbách pecí, šporákov a kozubov) a každá jedna je iná – atypická. Tieto práce na diele sa vyznačujú svojím klasickým pracovným postupom a majú svoje normy, kde na základe toho si určujeme určité tolerancie – dimenzie, kde tieto normy boli i v minulosti povolené na tento druh prác:

–              toleranciu na rozmer výrobku             diela       10%

–              toleranciu na zakladanie kachlí          2%

–              toleranciu jemného odtieňu farby kachle voči sebe

–              toleranciu hárysu (jemná pavučinka v glazúre, hlavne v lesklých glazúrach)

–              toleranciu rovnosti a veľkosti kachle (celkové dielo sa nemeria metrom na presnosť, musí byť v poriadku vzhľadová stránka)

–              zakladanie ríms voči kachle nemusí byť rovné, tj. na strih, alebo fúga jednej kachle, či rímsy nemusí byť rovne – so špárou

–              tolerancia rozťažnosti. Klasickú pec – krb – šporák môže pri silnejšom kúrení rozťahovať – kachlice medzi sebou, alebo aj kachlice omietacie, alebo aj samotnú omietaciu časťou. Pri kachliciach sa pri poklesu teploty špára dáva na pôvodný stav, pri omietacích stenách sa toto nemusí dať celkom do pôvodnej polohy. Trhlinka nie je na závadu po technickej stránke. Z toho dôvodu doporučujeme pec- krb – šporák neprekurovať.

 1. c) Dodávateľ pred odovzdaním diela uskutoční jeho jemné odskúšanie na funkčnosť. Zákazník po riadnom zhotovení diela a jeho odskúšaní je povinný si ho prevziať. Uvedené diela sú atypické a zákazník nemusí mať dokonalú vedomosť s používaním, doporučujeme, aby sa zákazník sám informoval podrobnejšie na užívanie toho diela u pracovníkov, ktorí toto uvedené zrealizovali. Diela sú na zákazku, atypické, a nie je možné teda na uvedené zhotovovať certifikát. Uvedené dielce, či samotná stavba sú z certifikovaných materiálov.
 2. d) Po ukončení prác dodávateľ má právo zobrať si svoj materiál, ktorý ostal po výstavbe. Dodávateľ si na uvedenú stavbu berie vždy materiál navyše, kde aby v prípade nepredvídaných okolností nevznikali zbytočné náklady.

VII.

Iné povinnosti zákazníka

 1. a) Zákazník je povinný si vopred zabezpečiť vyčistenie – revíziu komína, až komín spĺňa parametre pred danú pec – krb, a taktiež celú kontrolu ihneď po našom zapojení uvedeného diela firmou, ktorá má na toto oprávnenie (kominári). V prípade drevených priečok, či stropov (týkajúc sa hlavne drevených domov) si zákazník musí pred stavbou zabezpečiť izoláciu, až toto splňuje protipožiarne predpisy (vyrezať drevenú priečku, vymurovať, či pod.). Týmto zákazník nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesplnením v tomto bode. Ako stručné oboznámenie ohľadne bezpečnosti je v časti „Základný popis užívania výrobkov a prebranie výrobkov“ – časť „Bezpečnosť“, ktoré je súčasťou tejto dohody, ktoré zákazník dostane po ukončení prác.
 2. b) Zákazník i do budúcnosti je povinný a doporučujeme prevádzať revízie – vyčistenie komínov časovo tak, ako určuje zákon. Treba tiež brať do úvahy, že teplom sa uvedené kovové časti opotrebúvajú, ich životnosť klesá, ako u každého výrobku, i keď sa uvedené diela zaraďujú ako „alternatívne výrobky“ (v tomto prípade sa jedná hlavne vyústenie rúry z krbovej vložky, i samotná krbová vložka). Preto doporučujeme previesť 1x za rok kontrolu týchto častí. Uvedené Vám pri čistení komínov vykoná na Vaše požiadania každá kominárska firma, prípadne zabezpečí, alebo sprostredkuje i naša firma, na Vaše písomné požiadanie.

VIII.

Súhlas oboch strán

 1. a) Táto dohoda má 2 – strany. Nákresy, fotografie, projekt a iné, môže byť ako ďalšie dodatky k tejto dohode. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Svojimi podpismi obidve strany zároveň potvrdzujú, že rozumejú všetkým ustanoveniam zmluvy a že do zmluvného vzťahu vstupujú dobrovoľne ako rovnocenní partneri. K dohode je už vopred daný zákazníkovi dodatok „Základný popis užívania výrobkov a záručný list“, ako ďalšie +2 strany.
 2. b) Týmto obe strany potvrdzujú, že túto dohodu podpísali na znak slobodnej vôle, svojho uváženia, bez nátlaku, pre obe strany s tieto podmienky a i iné dojednania po osobnej dohode vyhovujúce, kde pripájajú svoje podpisy.

Dodávateľ:                                                                                     Dňa:

Zákazník:

Dodatok-Základný popis používania výrobkov:

(Šporák) Slúži na dohrievanie, na vyhrievanie miestností, pečenie, varenie, príp. sušenie, alebo ďalej so zabudovaným výmenníkom na vodu na vyhrievanie ďalších miestností. Pri varení dbáme na to, aby sa na horúce platne nevyliala voda, alebo iná tekutina, mohlo by dôjsť k puknutiu platne. Veľké, stále silné kúrenie nám môže po čase skriviť dvierka, plátne, či iné kovanie, kde je najväčší styk s ohňom. V prípade čistenia – vymetania šporáka sa vytiahne pečiaca rúra, ktorá je zaistená kovovými sponami, kde sa potom ľahko dostaneme do vnútra šporáku – piecky a vnútro vyčistíme metlou (v minulosti sa najviac používalo ako najlepšie husie krídlo), alebo podobným.

(Pec izbová) Slúži na dohrievanie, na vyhrievanie miestností, prípadne so zabudovaným výmenníkom na vodu na vyhrievanie ďalších miestností. Pri kúrení po výstavbe jemne, postupne rozkurujeme, každý deň jemne cca 15 min. V prípade horšieho ťahu, alebo studeného komína si pomôžeme pootvorením – uzatvorením popolníkových dvierok, alebo inej regulácie vzduchu (uvádzame preto, lebo pec je mokrá a môže nastať problém pri rozkurovaní) Keď nepomôže ani to, doporučujeme zakúriť drobnými treskami na dno komína (pozor komín musí byť vymetený podľa zákona, až nevznikne vyhorenie sadzí v komíne), napríklad do vymetacích dvierok, a vtedy v rozkúrení komína zároveň rozkúrime i v peci. Potom neskôr už aj pri pokročilom kúrení v peci doporučujeme mať jemne pootvorené popolníkové dvierka, či inú reguláciu na prívod vzduchu, v opačnom prípade pri väčšom kúrení a pri nedostatočnom odvode spalín (napr. i slabší ťah komína) môže dôjsť k väčšiemu roztiahnutiu kachlíc, či iného plášťa pece medzi sebou, alebo môže dokonca nastať i výbuch pece (roztrhnutie kachieľ vzniknutím plynu, následne jeho nedostatočnom odvode – úniku)! Dvierka zatvoríme len keď je v ohnisku vyhorené – žeravý popol, kde potom pec nám dlhšie drží naakumulované teplo ! V tomto prípade, nedávame na uvedené záruku, ak si zákazník poškodí takto pec !

Celkové kúrenie v peci: Spaľujeme len suché drevo, skladované a sušené min. 2 roky, nedávame zápalné látky, či palivo, kde by mohli jeho pálením vznikať plyny! Najlepšie je tvrdé drevo. Mokré drevo má za príčinu i to, že sa nám viac zanášajú napríklad sklenené dvierka, ako i ťahy – prieduchy v peci a tým musíme pec častejšie vymetať – čistiť, a pec nám nedá primeraný výkon pri kúrení. Po rozkúrení s treskami v ohnisku, dáme do spaľovacieho priestoru suché drevo, nakladacie dvierka nezatvoríme celkom, necháme cca 1-2 cm medzeru. Privieraním dvierok regulujeme i rýchlosť spaľovania. Veľké horenie nám spôsobí to, že viac spálime dreva pri kúrení. I keď je pravdou, že pec môže pri kúrení dilatačne pracovať, ale v peci nie je dobré kúriť na plný výkon, ako napríklad v krbe, pec nám môže začať silne dilatačne pracovať, a nám ju môže veľkým teplom rozťahovať, a vtedy sa pec  ani po vychladnutí nemusí vrátiť na pôvodné miesto ! Alebo rozťahovanie ako druhá príčina môže byť i zanesená pec od sadzí, v tom prípade ju treba okamžite vymiesť, lebo môže dôjsť k rozťiahnutiu !  Čiže je dobré pri kúrení niekedy pozorovať, či sa náhodou pec veľa nerozťahuje. Ak je tak, pootvoríme nakladacie dvierka alebo popoľníkové dvierka, aby tam nevznikali plyny. Najlepšie prikladať vtedy, keď nám palivo prehorí, a je tam žeravý popol. Aj nakladacie dvierka môžeme zatvoriť len v tejto situácii, t.j. keď je drevo prehorené.

S pecou vypadá zo začiatku náročnejšia obsluha. No ale pokiaľ sa to zákazník sám naučí na svojej vlastnej peci, a sám nájde najvhodnejší spôsob kúrenie po dlhšej prevádzke, zistí, že uvedená pec  mu bude slúžiť ako dobrý spotrebič. Tu poukazujeme na to, že v žiadnom prípade nedávajte  pec obsluhovať prípadným iným pracovníkom na stavbe, či iným osobám, a to aj v tom prípade, žeby Vám tvrdili, že pec vedia obsluhovať, alebo že ju majú doma. V takýchto prípadoch iných osôb môže dôjsť obyčajne k poškodeniu pece, k jej prekúreniu, či výbuchu. Výbuch pece považujeme za nevhodné používanie pece, na uvedené nedávame záruku.

(Krb) Krb s klasickým ohniskom slúži na estetiku, romantiku, má malú tepelnú účinnosť. Krb s výmenníkom na vodu – radiátory slúži na dohrievanie ďalších miestností, tak isto ako i krb s teplovzdušnou vložkou. Pri otvorených ohniskách dbáme, aby prípadná vyletená iskra nezapálila niečo zápalné – drevené, čo si zákazník musí sám ustrážiť a dať pozor, alebo vopred urobiť iné opatrenia (môžeme osadiť samotné dvierka so sklom, ktoré sa bude môcť i pri kúrení zložiť, príp. odchodu od krbu zase založiť). Uvedené z časti tiež odstráni i druh dreva, napríklad brezové, pri ktorom menej vyletuje iskra.

Používanie krbu.

Pred zakúrením v krbe skontrolujte krbovú klapku, ktorá sa nachádza nad dvierkami ohniska. Klapka by mala byť otvorená, a to je tak, že rúčka bude smerovať nahor, t.j. po smere hore vychádzania dymu.

Drevo dávame len suché!

Do krbu dáme na spodok papier, najlepšie ako noviny s drsnejším povrchom, noviny s lesklým papierom ťažšie horia. Na noviny dáme drobné drevo, triesky a tieto naložíme do tvaru pyramídy, prípadne tak, že sú drobné triesky poprekladané cez seba.

Pri zapálení necháme dvierka pootvorené, až sa oheň rozhorí, a môžeme potom priložiť už i hrubšie drevo. Ako bude rozhorené, tak dvierka zatvoríme, a potom môžeme už jemne regulovať oheň s popolníkom dole pod dvierkami, t.j. povyťahovaním a zasúvaním dvierok, a taktiež klapkou nad dvierkami. S touto klapkou doporučujeme regulovať už pri dokonalejšom rozkúrení v krbe, keď máme istotu, že v krbe je už dobre rozhorené. S touto klapkou regulujte vždy len pri zatvorených dvierok, lebo pri otvorených dvierok Vám môže dym vyraziť do miestnosti! Taktiež i pri otváraní dvierok dbajte na to, až je klapka vždy otvorená naplno!

Pri otváraní dvierok dvierka otvárajte vždy pomaly, alebo otvorte dvierka napríklad 1, 2cm, cca 5 až 10 sekúnd vyčkať a potom pomaly otvárajte. Lebo i v opačnom prípade môže hroziť vyrazenie dymu na krátkodobo.

Do ohniska nedávajte veľa dreva, maximálne 4, 5 polien, lebo vložka sa týmto nežiaduco prehrieva.

Pri kúrením doporučujeme mať popolník zasunutý na doraz, znížite tým i spotrebu paliva, a vložka sa zbytočne neprehrieva a Vy tým nemusíte častejšie nakladať drevo do krbu.

Do ohniska nedávajte žiadne iné zápalné látky, mokrý odpad, umelohmotné fľaše  a podobné, textílie!

Kontrolujte vždy, či nemáte plný popolník popolu. To skontrolujte i pred zakurovaním.

V krbovej vložke je na vrchnej strane nad ohniskom umiestnený tzv. deflektor, ktorý slúži na zrazenie ohňa a ten rozháňa do strán vložky, čím nejde oheň priamo do komína a nenaráža priamo na vrchnú stenu krbovej vložky. Tento deflektor tam musí byť, keby že spadne, či sa nejako uvoľní, treba ho tam nasadiť, alebo volajte výrobcu, ktorý Vám poradí

(Pizza pec) Vzhľadom na skutočnosť, že výroba pizza pecí predstavuje vlhký proces je nutné pred prvým použitím pec dokonale vysušiť spôsobom celodenného  temperovania pece na malom ohni.

Dobre vysušená pec musí mať biele ohnisko a interiér pece. Až po dokonalom vysušení novej pece na minimálnom ohni je možné pec ohriať na 300°C. K peci doporučujeme doobjednať teplomer, ktorý inštalujeme na dvierkový diel a kontrolujeme teplotu v peci. Pece vyrábam tradičnou  technológiou a overenými mnohonásobnými a dhoročnými skúsenosťami. Kopulovitý tvar pece má za následok pri používaní a sušení vytvorenie vlásočnicových trhlín na povrchu, pece čo však nemá žiadny vplyv na jej riadne používanie a funkciu.

Ak dôjde k puklinám aj vnútornej časti pece, prípadne puklinám väčšieho rozsahu je to svedectvo nesprávneho a nedostatočného vysušenia pece. Akékoľvek porušenie vnútornej ohniskovej časti podlieha prirodzenému opotrebeniu obdobne ako u kachieľ a krbov. Po porušení je potrebné ho vysprávkovať šamotovou zmesou. Optimálne by mala byť pec sušená po dobu troch dní na minimálnom ohni, kedy sa trhlinky vytvoria taktiež – sú však naozaj minimálne. Každé sezónne prerušenie prevádzky používania pece znamená potrebu opätovne pec dôkladne vysušiť. Pre udržovanie a drobné opravy pecí ponúkame repasovací kit, ktorý je potrebné používať za tepla pri každom väčšom i menšom porušení pece. Pece sú armované sieťkou, takže i pri väčšej praskline monobloku je pec dostatočne pevná aby mohla slúžiť svojmu účelu. Technológia stavby monobloku z menovaných dôvodov vyžaduje nepretržitú starostlivosť o pec počas jej používania, aby Vám slúžila a plnila svoj účel čo najdlhšie obdobie. Vyššie menované porušenia povrchu pece sú vyňaté z reklamačných vád a nie sú predmetom reklamácie.

Optimálne drevo pre používanie pece je suché a tvrdé (príklad dub, buk, sladké domáce dreviny a pod.) Pri založení ohňa je potrebné úplne otvoriť komínovú klapku – povytiahnutím šúbra a taktiež otvoriť spodnú časť dvierok pre prívod vzduchu. Vrchnú časť dvierok ponecháme uavretú. Pec postupne zahrievame po dobu 45 až 90 minút v závislosti od veľkostnej verzie. Pri vyhriatí cca na 300°C príp. v závislosti od požadovanej teploty pre konkrétnu prípravu pokrmu môžeme do pece vložiť surovinu pre jej tepelnú úpravu. Ohnisko – pahrebu náradím pre pizza pec odhrnieme do zadnej, alebo bočnej časti pece, ktorú nebudeme využívať pre prípravu jedla. Tiež je možné pahrebu z pece vybrať a využívať k pečeniu celý priestor. Pahreba, ktorá zostáva v peci predlžuje interval vyhrievania pece.

Ak pahrebu ponecháme v peci klapka a spodná časť dvierok zostáva otvorená ako pri vykurovaní pece. V prípade, ža sa rozhodneme pahrebu vybrať, zabezečíme akumuláciu a predľženie intervalu pre pečenie tak že zavrieme obe dvierka i komínovú klapku. Teplo ktoré sa naakumulovalo do šamotovej masy pece je schopné udržovať pracovnú teplotu na dobu 2-3 hodiny.

Pec je možné používať i v základnej verzii avšak je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k jej prevádzkovaniu pod holým nebom viacnásobným vplyvom počasia ako je dážď, sneh, mráz a pod. Pec musí byť umiestnená a prevádzkovaná na suchom mieste, alebo obostavaná formou obostavby tak, aby bola zabezpečená jej izolácia. Ak pec nie je vybavená korkovou vrstvou tepelnej izolácie (zateplená verzia) doporučujeme pre zvýšenie akumulačnáho intervalu obalenie jej hornej časti do mäkkej minerálnej technickej vlny o hrúbke 10cm s jednostrannou fóliou z vonkajšej strany a oblepenie spojov fólie zlepením hliníkovou páskou. Formou následnej obostavby pece uzavrieme celú pec, čím dosiahneme dvojnásobné zvýšenie akumulácie pece a jej zvýšenú pracovnú schopnosť. Táto dodatočná izolácia nie je nutnosťou pre prevádzkovanie.

Dôležité upozornenie!

Pece  nesmú byť vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom, ako sneh, ľad, dážď. Je potrebné ich chrániť a izolovať pred nepriaznivými vplyvmi počasia formou prístrešku, obostavby príp. vakom čím si predĺžite životnosť pece. Neodborné zaobchádzanie a manipulácia s pecou je braná ako nedodržanie návodu pre používanie. Pece nie sú určené na stále kúrenie a vykurovanie priestorov . Pri dennom profesionálnom používaní  pece je nutné ju čistiť aj s komínom minimálne tri krát ročne kachliarom/kominárom ktorý zhotovili dielo inak nezodpovedajú za záruku po ukončení diela.

Všeobecne (platí pre všetky vykurovacie telesá):  Do ohniska dávame také polená, aké je veľké ohnisko, dávame pozor, až drevom – polenom nevybijeme šamotové ohnisko. Nedávame zápalné látky, palivá, ktoré pri horení vytvárajú plyny (piliny, škrupiny z orechov, mokré uhlie a podobne…). Životnosť týchto výrobkov a i samotných kovaní predĺžime nie veľkým – silným kúrením (napr. silné kalorické uhlie a pod.). V žiadnom prípade ako i na rozkurovanie nesmieme použiť iné ľahké zápalné látky! Taktiež dbáme na zabránenie styku s ostrými predmetmi voči glazúre kachlí a iného materiálu. Pri stavbách v zimnom období (teplota pod bod mrazu) doporučujeme po dostavení výrobku uvedenú miestnosť, kde je výrobok temperovať, až je tam teplo, lebo v prípade zamrznutia glazúry – kachlí hrozí odpadnutie glazúry. Pri kúrení (hlavne v peci) malé dilatačné pohyby kachieľ nemusia byť závadou, pec teplom pracuje, pri vychladnutí sa kachle zase sťahujú k sebe.

Bezpečnosť: Pri stavbe zariadení musí byť vykurovacie teleso mimo dosah dreva, či iných horľavých látok. Pred zariadením je vhodné mať nehorľavú dlažbu, či podobné a taktiež kde je vykurovacie zariadenie a je napr. pri drevených priečkach, či stropoch, toto musí byť dôkladne odizolované nehorľavou tabuľou v kuse a + ešte minimálne ďalšou izoláciou (vhodné aspoň dvojitá izolácia). Drevo, či drevené steny je najlepšie odstrániť a nahradiť murovanou časťou (viď dohoda). To preto, že horúci vzduch (napríklad pri krbových vložkách) prúdi hlavne smerom nahor a taktiež nesmie byť ani najmenší otvor, či iné, kde by sa tento vzduch mohol dostať na drevo alebo inú horľavý materiál (uvedený vzduch je nad 100 °C, ľahko zapáli horľavé látky) a tým by sa mohli vzniknúť iné škody.

V prípade rekonštrukcií starých kachľových pecí, by sa mohlo niekedy stať aj to,  že po prestavení uvedenej pece by mohla puknúť nejaká kachlica. Obyčajne je to tým, že kachlica je dlhými rokmi už vyžíhaná – oslabená, a niekedy už neznesie tlak. Jemné puknutie kachlice nemá vplyv na funkčnosť pece, zvnútra je vždy ešte vyplnená žiaruvzdornými materiálmi triedy A1, čiže toto má vplyv len vzhľadový, a za prípadné takéto vyskytnutie pri starých kachliciach nedávame záruku na jej puknutie. Záruku samozrejme vždy dávame na funkčnosť pece.

 

                                                            Dodatok- Záručný list 2 roky

 Zákazník je povinný si prebrať ihneď po ukončení prác výrobok. V opačnom prípade dodávateľ prípadnú reklamáciu neuznáva !   Pracovníci dodávateľa sú v plnej miere oprávnení výrobok zákazníkovi odovzdať Ak sa zákazník nemôže zúčastniť, môže byť ním poverený iný zástupca.

Kontrola materiálu v nástupe, a po výstavbe celého výrobku. Zákazník si materiál pred stavbou prekontroloval (kachlice, kovanie, či iné k uvedenému) a zároveň i po ukončení stavby si taktiež prezrel hotový výrobok, či nie je niečo poškodené a podobne. Z vizuálnej – vzhľadovej stránky preto zákazník potvrdzuje,  že výrobok je bez závad, nič nie je poškodené, a výrobok mu bol postavený v spokojnosti aj po celkovej vzhľadovej stránke. Ak je niečo poškodené, je zákazník povinný toto dopísať tu dole, do odstavca …“celkové vyjadrenie sa k samotnému dielu.“

Pri kuchynských šporákoch vplyvom varenia, a tým že vzniká para/vlhkosť, potom následuje nekúrenie/vysúšanie, alebo pri vonkajších poveternostných podmienkach, sa môže stať, že vznikne mierne zhrdzavenie liatinových, či oceľových platní (ich rám), čo nie je na závadu, či reklamáciu. Uvedené sa dá opraviť/vyspraviť aj po čase žiaruvzdorným náterom (najlepšie čierny), ktorý Vám vieme poskytnúť, alebo Vám uvedené vyspravíme našou firmou.

Preskúšanie výrobku. Pracovníci dodávateľa výrobok musia odovzdať ihneď po ukončení prác funkčný. (Pri peciach, ktoré po postavení sú mokré, môže nastať v začiatkoch problém s rozkúrením, zadymenie, niekedy sa uvedené odstráni po určitých dňoch, t.j. po miernom vyschnutí). Po dokončení pracovníci výrobok jemne odskúšali, výrobok fungoval bez závad.

Potvrdenie zákazníkom, že prebral uvedenú stavbu a celkové vyjadrenie sa k samotnému dielu:

 

 

dňa:        podpis zákazníka: ………..………………………………

(samotným podpisom – t.j. bez iných vyjadrení zákazník automaticky potvrdzuje prebratie výrobku,a že bol i poučený – hore uvedené body, ako sa používa výrobok, tak i so záručnými podmienkami).